ΜΕ ΑΠΟΨΗ...

ΔΙΑΛΕΞΑΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Ποιοί νέοι φορείς του Δημοσίου (ΞΑΝΑ) καταργούνται ή (ΞΑΝΑ) συγχωνεύονται

- Προς το  παρόν θα καταργηθούν/ενσωματωθούν 196 φορείς και στην επόμενη "φουρνιά" άλλοι 200 φορείς
- Προβλέπεται υποχρεωτική μεταφορά προσωπικού σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου
- Καταργούνται και συγχωνεύονται 29 φορείς διαχείρισης προστατευομένων περιοχών
- Το νομοσχέδιο έχει ήδη κατατεθεί για δημόσια διαβούλευση

Ξεκινά από σήμερα η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για την «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα», του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι «η οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία δημοσίων οργανισμών που εξυπηρετούν δημόσια αγαθά και παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο με όσο το δυνατό λιγότερο δημοσιονομικό κόστος και μικρότερη επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου».

Τα νομικά πρόσωπα που καταργούνται είναι:

Η «Ελληνική Θαλάσσια Ένωση», το «Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών», το «Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων», ο «Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» και το «Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού- Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς- Εθνικής Χαρτοθήκης».

Στους φορείς που συγχωνεύονται περιλαμβάνονται:

- Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας» καταργείται, ενώ οι ανώνυμες εταιρείες «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης» (ΕΛ.Ο.Τ.) λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από το συνιστώμενο Ν.Π.Ι.Δ., με την επωνυμία «Οργανισμός Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας».

- Το «Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας» εντάσσεται στο «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης».

- Συγχωνεύεται με απορρόφηση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών».

- Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

- Καταργούνται και συγχωνεύονται 29 φορείς διαχείρισης προστατευομένων περιοχών. Προβλέπεται η συγχώνευση 20 φορέων σε εννέα, η κατάργηση τεσσάρων επιπλέον και η ενσωμάτωσή τους σε υφιστάμενες υπηρεσίες, καθώς και η αυτοτελής διατήρηση πέντε φορέων, λόγω της διεθνούς αναγνωσιμότητας, της μοναδικότητας των προστατευόμενων αντικειμένων, της οικολογικής και γεωγραφικής αυτονομίας και της ιστορικότητας των περιοχών αυτών.

- Καταργούνται οι υφιστάμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ), οι οποίες λειτουργούν εφεξής ως αποκεντρωμένες διευθύνσεις των δεκατριών (13) νέων συνιστώμενων Μ.Κ.Φ. στην έδρα κάθε περιφέρειας της χώρας

- Καταργούνται τα υφιστάμενα Κεφαλαία Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ) και συγχωνεύονται σε ενιαίο συνιστώμενο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών».

- Καταργούνται οι υφιστάμενες Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και παραμένουν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα εκείνες που εδρεύουν σε πόλεις, οι οποίες είναι και έδρες Εφετείων.

- Συγχωνεύονται οι εταιρίες ΔΕΘ ΑΕ, HELEXPO AE και ΟΠΕ ΑΕ και ταυτόχρονα δημιουργείται, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Εκθέσεων και Ανάπτυξης Εξαγωγών ΑΕ.

Όπως σημειώνεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «καταργούνται φορείς των οποίων η αποστολή και ο ρόλος μπορεί πλέον να ασκηθεί από κάποια υφιστάμενη δομή συνεκτικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, αρμοδιότητες των καταργούμενων νομικών προσώπων, που κρίνεται ότι εξακολουθούν να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, μεταφέρονται σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων».

Επίσης, «συγχωνεύονται οργανισμοί του δημόσιου τομέα και τίθενται σε εκκαθάριση ανώνυμες εταιρείες, προς επίτευξη του στόχου της ορθολογικής αναδιάρθρωσης του δημοσίου τομέα στην κατεύθυνση του περιορισμού του εύρους του».

Για το προσωπικό, επισημαίνεται ότι «στόχος είναι η αποδοτικότερη αξιοποίηση του προσωπικού σε άλλους φορείς του δημοσίου, οι οποίοι είναι υποστελεχωμένοι, η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και η ταυτόχρονη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού».

Ακόμη, ρυθμίζονται θέματα, όπως η αυτοδίκαιη λήξη για το ελληνικό δημόσιο αζημίως της θητείας του προέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού με θητεία των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης φορέων. Η αναγκαστική μεταφορά του υπηρετούντος προσωπικού από τους καταργούμενους φορείς σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, ανάλογα με τις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν από τα αιτήματα των φορέων (αποφεύγοντας έτσι τη σύσταση νέων θέσεων και τον χαρακτηρισμό των μεταφορών ως προσλήψεις), καθώς και η μεταφορά του προσωπικού από τους συγχωνευόμενους φορείς στους συνιστώμενους με τον νόμο αυτό φορείς.

Τονίζεται δε ότι «υπό το πρίσμα της αρχής της συνέχειας στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, με τις ρυθμίσεις του υπόψη νόμου προβλέπεται:

- Η μεταφορά των κάθε είδους απαιτήσεων, υποχρεώσεων και πάσης φύσεως εκκρεμών υποθέσεων που υφίστανται στις υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα που καταργούνται ή συγχωνεύονται, σε άλλες υπηρεσίες και φορείς, που προσδιορίζονται ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, με κύριο σκοπό τη διασφάλιση τυχόν δικαιωμάτων τρίτων.

- Η διαφύλαξη και αξιοποίηση από άλλες υπηρεσίες και φορείς του αρχείου των νομικών προσώπων που καταργούνται ή συγχωνεύονται, που επίσης προσδιορίζονται ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.

- Η αυτοδίκαιη περιέλευση, στις περιπτώσεις κατάργησης φορέων και οργανισμών, της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου με ειδικές, κατά περίπτωση ρυθμίσεις».
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=165781&catid=9
0 Comments:

 

blogger templates 3 columns | Make Money Online