ΜΕ ΑΠΟΨΗ...

ΔΙΑΛΕΞΑΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Σε διαθεσιμότητα από σήμερα οι εκτός ΑΣΕΠ υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης!

Σε διαθεσιμότητα τίθενται από σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ ή άλλων ειδικών διαδικασιών επιλογής, όπως πχ δημόσια ανακοίνωση - προκήρυξη θέσεων με αντικειμενικά κριτήρια.

-Ποιοί εξαιρούνται.


Αυτό προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το νέο... θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, διαθεσιμότητα, αργία και κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και εστάλη στους αρμόδιους φορείς (συνημμένο το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου).

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του υπουργείου, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.4. του άρθρου 1 του ν.4093/2012 καταργούνται αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή του νόμου οι οργανικές, προσωρινές και προσωποπαγείς θέσεις των υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους και μερικής απασχόλησης και ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Όπως επίσης διευκρινίζεται, η ρύθμιση αφορά τους υπαλλήλους αποκλειστικά των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί:

1. Με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως είναι οι διαδικασίες επιλογής ΑΣΕΠ,

2. Με άλλες ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας, όπως π.χ. δημόσια ανακοίνωση- προκήρυξη θέσεων με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια,

3. Με ειδικές διατάξεις, όπως π.χ. με το ν.1648/1986, όπως τροποποιήθηκε με το ν.2643/1998, για την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων (π.χ. πολύτεκνες οικογένειες, αποκατάσταση αναπήρων πολέμου, προστασία ατόμων με αναπηρία), ν.3624/2007 για το διορισμό συγγενούς θανόντος εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών του έτους 2007, ν. 3448/2006 για το διορισμό συγγενών θανόντων εν υπηρεσία, ν. 2725/1999, όπως ισχύει, για το διορισμό διακριθέντων αθλητών κ.λ.π.

Η εν λόγω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τους μονίμους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας, τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ και τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΔΕ, με ειδικότητες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις περιοριστικά αναφερόμενες στην ως άνω διάταξη.

Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται:

1. οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και φροντίδας,

2. ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ

3. τα νοσοκομεία,

4. η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, στην οποία και υπάγονται τα μουσεία της χώρας. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι τα μουσεία που είναι αυτοτελή νομικά πρόσωπα, δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Επίσης, η παρούσα ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στους υπαλλήλους ΙΔΑΧ, οι οποίοι υπάγονται στις παρακάτω, εξαιρέσεις:

α) ο εργαζόμενος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί και εξακολουθεί να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή σε εργασιακή εφεδρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του ν.4024/11 .

β) εργαζόμενος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο το οποίο τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994, ΑΊ51) και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

γ) εργαζόμενος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α` 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.,

δ) εργαζόμενος που είναι προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..

0 Comments:

 

blogger templates 3 columns | Make Money Online