ΜΕ ΑΠΟΨΗ...

ΔΙΑΛΕΞΑΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Σε διαθεσιμότητα είτε σταλούν είτε όχι λίστες

Σαφέστατο μήνυμα προς τις υπηρεσίες που θα καθυστερήσουν να στείλουν στοιχεία υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα ότι δεν τους «εξαιρούν» από το μέτρο, καθώς με τη δημοσίευση του νόμου έχουν υπαχθεί αυτοδίκαια στο καθεστώς, στέλνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Μπροστά στο γενικευμένο κλίμα άρνησης, κυρίως από το μέτωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να αποσταλούν οι σχετικές λίστες, το αρμόδιο υπουργείο τονίζει πως τα στοιχεία μπορούν να αντληθούν από τη βάση της απογραφής. Γεγονός που σημαίνει ότι οι περίπου 1.500 υπάλληλοι διοικητικού ΔΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που θα τεθούν άμεσα σε διαθεσιμότητα στο τέλος του μήνα θα δουν στο λογαριασμό τους το 75% του μισθού τους. Στόχος του υπουργείου είναι μέσα στο επόμενο δίμηνο να έχουν ολοκληρωθεί οι μετακινήσεις τους προς άλλες υπηρεσίες. «Η καθυστέρηση συνεπάγεται μόνο μεγαλύτερη παραμονή στο καθεστώς της διαθεσιμότητας», σημειώνει.

Παράλληλα, καθιστά σαφές πως η θέση σε αργία πειθαρχικά υπόλογων υπαλλήλων αφορά αποκλειστικά όσους έχουν παραπεμφθεί για σοβαρότατα ποινικά αδικήματα ή πειθαρχικά παραπτώματα. Δηλαδή, δεν αφορά τις υπόλοιπες πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούν, καθώς και τις απλές παραβάσεις του Υπαλληλικού Κώδικα (π.χ. απλή απείθεια, άρνηση παροχής πληροφόρησης, μη έγκαιρη απάντηση σε πολίτες, άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας, παράβαση της αρχής της αμεροληψίας/ισότητας/εχεμύθειας).

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ψήφιση των σχετικών ρυθμίσεων, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προχώρησε στην παροχή διευκρινίσεων. Ειδικότερα:

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πού θα μεταφερθούν οι υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα;

Οι υπάλληλοι των οποίων οι οργανικές θέσεις καταργούνται και τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, μπορούν να μεταφερθούν (ή να τοποθετηθούν προσωρινά) κατά προτεραιότητα σε υπηρεσίες όπου υπάρχουν διαπιστωμένες ανάγκες σε προσωπικό. Επιπλέον, σε υπηρεσίες όπου προβλέπεται πάγωμα προσλήψεων, με συνέπεια τα κενά σε διοικητικούς υπαλλήλους να μπορούν πλέον να καλυφθούν μόνο με μετακινήσεις (όπως στην Παιδεία ή στους ΟΤΑ).

Πώς θα μετακινηθούν οι υπάλληλοι εκεί όπου οι κενές οργανικές θέσεις έχουν καταργηθεί;
Με τη μετάταξη προβλέπεται η σύσταση θέσης όπου δεν υπάρχει κενή οργανική θέση αλλά υπάρχει πραγματική ανάγκη. Η μετακίνηση υπαλλήλου για την κάλυψη πραγματικών και διαπιστωμένων αναγκών γίνεται ανεξάρτητα από το αν υπάρχει οργανική θέση, δεδομένου ότι το προβλέπει ο ίδιος ο νόμος.

Γιατί επιλέχθηκαν οι υπάλληλοι που προσελήφθησαν χωρίς διαγωνιστική διαδικασία;
Επιλέχθηκαν μόνο όσοι προσελήφθησαν χωρίς διαγωνισμό υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή άλλη διαδικασία επιλογής που περιβάλλεται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας, επειδή οι υπάλληλοι αυτοί τοποθετήθηκαν στις θέσεις τους χωρίς κριτήρια ορθολογικής κατανομής με βάση τη συστηματική ιεράρχηση των αναγκών των υπηρεσιών. Προέκυψαν έτσι υπερστελεχωμένες υπηρεσίες, τη στιγμή που υπάρχουν υπηρεσίες με άμεσες και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό. Σε αυτές θα μετακινηθούν οι εν λόγω υπάλληλοι.

Ποιους αφορά η διαθεσιμότητα;
Αφορά μόνο υπαλλήλους ΙΔΑΧ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Διοικητικού. Δηλαδή αφορά:
*Αποκλειστικά υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές του Δημοσίου.
*Αποκλειστικά υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
*Αποκλειστικά υπαλλήλους των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων.

Η ρύθμιση αφορά όλους τους προαναφερόμενους υπαλλήλους με συνέπεια να εντάσσονται στο καθεστώς της διαθεσιμότητας και στο πρόγραμμα κινητικότητας;
Όχι. Ο αριθμός των υπαλλήλων των οποίων οι θέσεις καταργούνται και εξ αυτού του λόγου εντάσσονται στο καθεστώς διαθεσιμότητας και στο πρόγραμμα των μετακινήσεων είναι πράγματι περιορισμένος, καθώς έχουν τεθεί τρεις επιπλέον περιορισμοί. Οι θέσεις αυτές καταργούνται μόνον εφόσον:
*ο αριθμός των υπαλλήλων που εμπίπτουν στη ρύθμιση είναι μεγαλύτερος των δέκα ανά φορέα,
*οι υπάλληλοι αυτοί ανέρχονται σε ποσοστό μικρότερο του 25% του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων (δηλαδή των Διοικητικών), ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας. Αν υπερβαίνουν το 25%, οι υπηρεσίες εξαιρούνται,
*οι υπάλληλοι αυτοί είναι λιγότεροι από το 10% του συνόλου του τακτικού προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία.
Οι περιορισμοί αυτοί απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά.

Ποιες «ευαίσθητες» ομάδες υπαλλήλων εξαιρούνται εξαρχής από τη ρύθμιση;
Ακόμη και αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα κινητικότητας, εξαιρούνται οι υπάλληλοι των ανωτέρω κατηγοριών εφόσον:
*Ο σύζυγος ή η σύζυγός τους έχει ενταχθεί και εξακολουθεί να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή εργασιακή εφεδρεία.
*Ο σύζυγος, η σύζυγος ή τέκνο τους που τους βαρύνει φορολογικά και ζει μαζί τους έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.
*Έχουν προσληφθεί με διαδικασίες που αφορούν ΑμεΑ.
*Είναι πολύτεκνοι, εφόσον τα τέκνα τούς βαραίνουν φορολογικά.
*Είναι προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί και τους βαραίνει φορολογικά.

Για τους υπαλλήλους που μετατάσσονται/μεταφέρονται σε άλλη θέση, εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς διαθεσιμότητας;
Προφανώς όχι. Άπαξ και μεταφερθεί ο υπάλληλος σε άλλη θέση, αίρεται αυτομάτως το καθεστώς διαθεσιμότητας. Ταυτόχρονα, επανέρχεται στο 100% του μισθού του. Γι’ αυτό και είναι κρίσιμο να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατό η διαδικασία μετακίνησης.

Η διαδικασία μετακίνησης υπαλλήλων σε άλλες θέσεις ενέχει τον κίνδυνο ιδιαίτερης μεταχείρισης υπαλλήλων;
Όχι. Την αντικειμενικότητα της διαδικασίας διασφαλίζει η κρίση για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων από το Τριμελές Συμβούλιο, που αποτελείται από τον αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ, από έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Οικονομικών.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΟΙ

Τι διασφαλίζεται με τις νέες αυστηρότερες ρυθμίσεις;
Διασφαλίζεται ότι δεν θα παραμένουν στη θέση τους στην υπηρεσία υπάλληλοι που έχουν παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο ή στα δικαστήρια για σοβαρή πειθαρχική ή ποινική υπόθεση μέχρι να καταδικαστούν τελεσίδικα ή να αθωωθούν.

Η θέση σε αργία προσβάλλει το τεκμήριο αθωότητας του υπαλλήλου;
Η αργία είναι διοικητικό μέτρο και όχι ποινή. Συνεπώς δεν πλήττεται το τεκμήριο αθωότητας του υπαλλήλου. Ούτε βέβαια αποδυναμώνεται η δικαστική προστασία που απολαμβάνει. Μάλιστα προβλέπεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα αναστολής ή άρσης της αργίας και η επαναφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία του.

Τι γίνεται εάν περάσει ένα έτος από τη θέση του υπαλλήλου σε αργία και η δίωξή του συνεχίσει να εκκρεμεί;

Το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο γνωμοδοτεί για τη συνέχιση ή μη της αργίας.

Δημήτρης Γκάτσιος, στον Ελεύθερο Τύπο

http://www.antinews.gr/2012/11/19/190460

0 Comments:

 

blogger templates 3 columns | Make Money Online