ΜΕ ΑΠΟΨΗ...

ΔΙΑΛΕΞΑΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Ο νέος νόμος για τις μετεγγραφές , όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή

Άρθρο 25

Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών

1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3282/

2004 (ΦΕΚ 208 Α΄) προστίθεται παράγραφος 1Α ως ε-

ξής:

«1Α. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 οι κατ’ εξαί-

ρεση μετεγγραφές που προβλέπονται στην προηγούμε-

νη παράγραφο διενεργούνται στα τμήματα υποδοχής

των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής

και του Νομού Θεσσαλονίκης ως εξής:

Τα αντίστοιχα Τμήματα των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης

ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α) ως Πανεπιστήμια του Λεκανοπεδίου Αττικής νοού-

νται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανε-

πιστήμιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πάντειο Πανεπιστήμιο

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Χαροκόπειο

Πανεπιστήμιο,

β) ως Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής νοούνται το

Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το Τ.Ε.Ι. Πειραιά και το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας,

γ) ως Πανεπιστήμια του Νομού Θεσσαλονίκης νοού-

νται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών

Επιστημών και

δ) ως Τ.Ε.Ι. του Νομού Θεσσαλονίκης νοείται το ομώ-

νυμο Τ.Ε.Ι..

Ο αριθμός των αιτούμενων μετεγγραφή φοιτητών και

σπουδαστών στα τμήματα των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

των ανωτέρω ομάδων κατανέμεται στα αντίστοιχα Τμή-

ματα κάθε ομάδας κατ’ αναλογία προς τον αριθμό εισα-

κτέων των Τμημάτων αυτών. Εφόσον για συγκεκριμένο

Τμήμα έχει υποβληθεί αριθμός αιτήσεων μεγαλύτερος α-

πό τον αριθμό που έχει κατανεμηθεί στο Τμήμα αυτό κα-

τά το προηγούμενο εδάφιο, η μετεγγραφή των φοιτητών

και σπουδαστών πραγματοποιείται στα Τμήματα αυτά με

κριτήριο το συνολικό αριθμό των μορίων που συγκέ-

ντρωσε κάθε ενδιαφερόμενος στις πανελλαδικές εξετά-

σεις.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 α-

ντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έ-

χουν επίσης από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 τα τέ-

κνα των γονέων των οποίων ο μέσος όρος του συνολι-

κού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων

οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα

πέντε χιλιάδων ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπρο-

σαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δη-

μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις περι-

πτώσεις αυτές δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγ-

γραφή έχουν όσοι βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο σπου-

δών. Το δικαίωμα αυτό διατηρούν και όσοι βρίσκονται

στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους και εφόσον έχουν

εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης σε όλα τα υ-

ποχρεωτικά και με επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα των

δύο πρώτων εξαμήνων του ενδεικτικού προγράμματος

σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων του α-

τομικού προγράμματος σπουδών του υποψήφιου για με-

τεγγραφή φοιτητή ή σπουδαστή.

β) Οι μετεγγραφές της προηγούμενης περίπτωσης δεν

επιτρέπεται να υπερβαίνουν συνολικά σε ποσοστό το

14% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.

Το ποσοστό αυτό κατανέμεται σε 4% για τις μετεγγρα-

φές φοιτητών και σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώ-

το εξάμηνο των σπουδών τους και σε 10% για τις μετεγ-

γραφές όσων βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο των σπου-

δών τους. Ειδικώς, για τα τμήματα υποδοχής των Πανε-

πιστημίων και Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής και του

Νομού Θεσσαλονίκης, οι μετεγγραφές της προηγούμε-

νης περίπτωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε πο-

σοστό το 9% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υ-

ποδοχής. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται σε 4% για τις

μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών που βρίσκονται

20

στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους και σε 5% για τις

μετεγγραφές όσων βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο των

σπουδών τους. Αν το σύνολο των αιτήσεων που έχει υ-

ποβληθεί για ορισμένο Τμήμα υπερβαίνει τον αριθμό που

αντιστοιχεί στα παραπάνω ποσοστά, προηγούνται τα τέ-

κνα των οικογενειών με το μικρότερο μέσο όρο του συ-

νολικού οικογενειακού εισοδήματος. Αν ο μέσος όρος

του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος είναι ίσος,

λαμβάνεται υπόψη, προκειμένου για μετεγγραφή φοιτη-

τών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο

των σπουδών τους, ο συνολικός αριθμός των μορίων

που συγκέντρωσαν οι αιτούντες στις πανελλαδικές εξε-

τάσεις και, προκειμένου για μετεγγραφή φοιτητών ή

σπουδαστών που βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο, η συνο-

λική βαθμολογία τους στο Τμήμα προέλευσης στα δύο

πρώτα εξάμηνα. Αν και ο συνολικός αριθμός των μορίων ή

η συνολική βαθμολογία ταυτίζονται, επιτρέπεται κατ’ εξαί-

ρεση η μετεγγραφή των ισοβαθμούντων καθ’ υπέρβαση

του αριθμού που αντιστοιχεί στα παραπάνω ποσοστά.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν.3282/2004 α-

ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Επιτρέπονται μετεγγραφές φοιτητών ή σπουδα-

στών με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε τμήμα Πανεπι-

στημίου ή Τ.Ε.Ι., διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοι-

κίας των γονέων, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού

οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικο-

νομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέ-

ντε χιλιάδων ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρ-

μόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δη-

μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις περι-

πτώσεις αυτές, δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγ-

γραφή έχουν οι φοιτητές ή σπουδαστές που βρίσκονται

στο πρώτο, στο τρίτο ή στο πέμπτο εξάμηνο των σπου-

δών τους. Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων, ε-

πιτρέπεται χωρίς κανένα οικονομικό και ποσοτικό περιο-

ρισμό η μετεγγραφή και των δύο αδελφών σε αντίστοιχα

Τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. που βρίσκονται εκτός

του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονί-

κης. Ειδικώς, για τις μετεγγραφές σε τμήματα των Πανε-

πιστημίων και Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής και του

Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός των περιορισμών του πρώ-

του και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, το

ποσοστό των μετεγγραφομένων δεν επιτρέπεται να υ-

περβαίνει το 4% επί του αριθμού των εισακτέων του Τμή-

ματος υποδοχής. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται σε 2%,

1% και 1% για τις μετεγγραφές φοιτητών ή σπουδαστών

που βρίσκονται στο πρώτο, στο τρίτο και στο πέμπτο ε-

ξάμηνο των σπουδών τους, αντίστοιχα. Αν το σύνολο

των αιτήσεων που έχει υποβληθεί για ορισμένο Τμήμα υ-

περβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στα ποσοστά αυτά,

λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος οικογενεια-

κού εισοδήματος και, αν ο μέσος όρος του συνολικού οι-

κογενειακού εισοδήματος είναι ίσος, προκειμένου για

μετεγγραφή φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται

στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους, ο συνολικός α-

ριθμός των μορίων που συγκέντρωσαν οι αιτούντες στις

πανελλαδικές εξετάσεις και προκειμένου για μετεγγρα-

φή φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο τρίτο ή

στο πέμπτο εξάμηνο, ο αριθμός των μαθημάτων στα ο-

ποία εξετάστηκαν επιτυχώς στα δύο ή στα τέσσερα πρώ-

τα εξάμηνα, αντίστοιχα. Αν και ο αριθμός των μαθημά-

των στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς ταυτίζεται, τότε

λαμβάνεται υπόψη η συνολική βαθμολογία. Αν και ο συ-

νολικός αριθμός των μορίων ή η συνολική βαθμολογία

ταυτίζονται, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η μετεγγραφή

των ισοβαθμούντων καθ’ υπέρβαση του αριθμού που α-

ντιστοιχεί στα παραπάνω ποσοστά.»

4. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρά-

φου 5 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004, η φράση «τα τέ-

κνα των οποίων ένας τουλάχιστον γονέας» αντικαθίστα-

ται ως εξής: «φοιτητές ή σπουδαστές οι οποίοι είναι γο-

νείς ή τέκνα ή αδελφοί ή σύζυγοι ατόμου που».

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 α-

ντικαθίσταται ως εξής:

«7. α) Η αίτηση μετεγγραφής υποβάλλεται από τον εν-

διαφερόμενο φοιτητή ή σπουδαστή ηλεκτρονικά, μετά

την εγγραφή του στο Τμήμα προέλευσης, σε ειδικά ανε-

πτυγμένο για τις μετεγγραφές πληροφοριακό σύστημα,

με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υπουργική από-

φαση της περίπτωσης δ΄. Η αίτηση αυτή επέχει τη μορ-

φή υπεύθυνης δήλωσης (ν. 1599/1986, ΦΕΚ 75 Α΄) του

ενδιαφερομένου για την ακρίβεια των δηλούμενων στοι-

χείων. Μέσα σε επτά ημέρες από τη λήξη της ημερομη-

νίας υποβολής των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι ειδοποι-

ούνται για το αποτέλεσμα της αίτησής τους μέσω ηλε-

κτρονικού εγγράφου.

β) Οι φοιτητές και σπουδαστές των οποίων οι αιτήσεις

έχουν γίνει δεκτές υποβάλλουν ακολούθως στο Τμήμα

υποδοχής τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων κατά

περίπτωση δικαιολογητικών για την απόδειξη των προϋ-

ποθέσεων μετεγγραφής, τα οποία ορίζονται με την από-

φαση της περίπτωσης δ΄, με βάση τη δήλωση που έχουν

κάνει στο πληροφοριακό σύστημα, καθώς και το ηλε-

κτρονικό έγγραφο που τους έχει αποσταλεί.

γ) Αν υποβληθούν ανακριβή, ψευδή ή πλαστά δικαιο-

λογητικά ή αναληθής υπεύθυνη δήλωση, η μετεγγραφή

ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της Γενικής Συνέ-

λευσης του Τμήματος υποδοχής και ο φοιτητής ή σπου-

δαστής διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος υπο-

δοχής. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Ε-

φημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το αρμόδιο

όργανο και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων οι ο-

ποίες, εφόσον αποδειχθεί υπαιτιότητα, αποκλείουν την

επανεγγραφή του υπεύθυνου φοιτητή ή σπουδαστή στο

Τμήμα προέλευσης. Στο όργανο αυτό μετέχει ένας του-

λάχιστον δικαστικός λειτουργός.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά-

θησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφη-

μερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι περιπτώσεις

στις οποίες η υποβολή της αίτησης δεν γίνεται ηλεκτρο-

νικά, η διαδικασία της μη ηλεκτρονικής αίτησης, τα απαι-

τούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, οι προθεσμίες

που αφορούν στην υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων

και των δικαιολογητικών, την εξέταση των υποβληθέ-

ντων δικαιολογητικών, τη λήψη απόφασης από τη Γενική

Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής, καθώς και κάθε

σχετικό θέμα.»

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 α-

ντικαθίσταται ως εξής:

«8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Ε-

φημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ποσοστά

μετεγγραφής των σπουδαστών κατά σύστημα εισαγω-

γής στα Τ.Ε.Ι.. Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά κάθε κα-

τηγορίας μετεγγραφών στα Τ.Ε.Ι. του παρόντος άρθρου

ισχύουν και επί των θέσεων εισακτέων κατά σύστημα ει-

21

σαγωγής με κατώτατο όριο μία τουλάχιστον θέση μετεγ-

γραφής.»

7. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του ν.

3282/2004, προστίθενται οι λέξεις «και των αποφοίτων

Τ.Ε.Ε. που εισήχθησαν σε Τ.Ε.Ι.».

8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 α-

ντικαθίσταται ως εξής:

«12. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του

παρόντος, υπέρβαση του ποσοστού των μετεγγραφών

δεν επιτρέπεται σε καμία απολύτως περίπτωση.»

9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά-

φου 6 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1Α, εφόσον συ-

ντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγρά-

φων, δικαίωμα μετεγγραφής υφίσταται μόνο για ένα από

τα τμήματα κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου, που είναι

πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας του ή του προσώπου

(γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου) σε σχέση με το ο-

ποίο στοιχειοθετείται το δικαίωμα μετεγγραφής, σύμφω-

να με τις προηγούμενες παραγράφους, και είναι αντί-

στοιχο με το Τμήμα προέλευσης.»_

0 Comments:

 

blogger templates 3 columns | Make Money Online